Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Ανακοίνωση "Επόμενη Μέρα": Προσλήψεις Εργατών Καθαριότητας και Οδηγών στον Δήμο Μυκόνου


Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Για τον Δήμο Μυκόνου


8 Εργάτες Καθαριότητας διάρκειας σύμβασης 5 μηνών - έναρξη 1/6/2012
4 Εργάτες Καθαριότητας διάρκειας σύμβασης 5 μηνών - έναρξη 1/7/2012
4 Εργάτες Καθαριότητας διάρκειας σύμβασης 5 μηνών - έναρξη 1/8/2012
2 Οδηγοί διάρκειας σύμβασης 5 μηνών - έναρξη 1/6/2012
1 Οδηγός διάρκειας σύμβασης 5 μηνών - έναρξη 1/7/2012
1 Οδηγός διάρκειας σύμβασης 5 μηνών - έναρξη 1/8/2012

Συγκεκριμένα για τις θέσεις των Οδηγών απαιτούνται:

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου