Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος  Ρωμανὸς, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου
 «..Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας μὲ ἐπιστημονικὴ συνέπεια ἐπικεντρώθηκε στοὺς δύο κεντρικοὺς ἄξονες ἀναπαραγωγῆς μίας ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν παιδεία καὶ τὴ δημογραφία. Ἡ φάση τοῦ "ἀποπρογραμματισμοῦ" τοῦ ἱστορικοῦ ὑποκειμένου Ἕλλην περατώθηκε πλέον ἐπιτυχῶς καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη διαδικασία «ἀναπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἐκκενωθέντος ἀπὸ κάθε ἱστορικὴ μνήμη ἀνθρώπινου πλάσματος μὲ νέα περιεχόμενα..."
 
 "Τὸ στοίχημα ἦταν οἱ Ἕλληνες νὰ πάψουν νὰ εἶναι Ἕλληνες προκειμένου νὰ...
προοδεύσουν.
 Ἡ πρόοδος, ἡ ἀνάπτυξη, ὁ ἐκσυγρονισμὸς ἦταν ὁ προβαλλόμενος στόχος. Ἡ ἀνθρωπολογικὴ μετάλλαξη τῶν Ἑλλήνων, τὸ μέσον γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ.
 Ἡ ἀποελληνοποίηση τῆς Ἑλλάδος ἔγινε στὴν ἀρχὴ ψιθυριστά, ἀργότερα φωναχτά, ἀλλὰ πάντα μὲ συνέπεια καὶ ἀμείωτη ἔνταση.
 Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας μὲ ἐπιστημονικὴ συνέπεια ἐπικεντρώθηκε στοὺς δύο κεντρικοὺς ἄξονες ἀναπαραγωγῆς μίας ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν παιδεία καὶ τὴν δημογραφία.
 Μὲ ἄκρα μυστικότητα ἐπετεύχθη ἡ ἀλλαγὴ τῶν περιεχομένων τῆς.... σχολικῆς παιδείας καὶ ἡ ἰδεολογικὴ μετατόπιση τῆς κατεστημένης ἀκαδημαϊκῆς καὶ πολιτικῆς νομενκλατούρας, μὲ τοὺς συμπληρωματικοὺς στόχους νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἡ ἑλληνικότητα ἀφενὸς καὶ νὰ γίνει ἀποδεκτὸς ὡς τετελεσμένο γεγονὸς ὁ ἐποικισμὸς τῆς σκόπιμα ἀφύλακτης χώρας ἀπὸ ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες ἀφετέρου.
 Ὅπως ἦταν προβλεπόμενο, ἡ εἰσαγωγὴ σὲ μεγάλη κλίμακα τῶν τελευταίων στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα θὰ ἔκανε ἐπιτακτικὴ πλέον καὶ νόμιμη τὴ μετάλλαξη τῆς ἐθνικῆς παιδείας σὲ πολυεθνική. (Ἡ μαζικὴ εἰσαγωγὴ λαθρομεταναστῶν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ἦταν βεβαίως ἀντισυνταγματικὴ ἐφόσον τὸ Σύνταγμα καθορίζει ὅτι ἡ παιδεία εἶναι δωρεὰν καὶ ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους τους Ἕλληνες - ἀποκλείοντας ἔτσι τοὺς μὴ Ἕλληνες).
 Ταυτόχρονα θὰ παγίωνε τὴν ἐθνογραφικὴ ἀλλοίωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ προσφέροντας "πάτημα" γιὰ τὴν ἐλληνοποίηση τῶν ξένων μόλις θὰ ἔφταναν στὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν.
 Ἡ ἐλληνοποίηση μὲ τὴ συνακόλουθη ἀλλαγὴ τοῦ κώδικα ἰθαγένειας ἔγινε τὸν Μάρτιο τοῦ 2010 ὁλοκληρώνοντας τὴν προηγηθεῖσα νομιμοποίηση τοῦ τέλους τοῦ 2008 (καθεστὼς τοῦ «ἐπὶ μακρὸν διαμένοντος»).
 Ἡ νεοταξικὴ προπαγάνδα γιὰ τὴν καλλιέργεια οἰκειοφοβίας, δηλαδὴ ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὴν ἑλληνικότητα μὲ τὴ συνακόλουθη ἀπαίτηση νὰ ἀλλοτριωθοῦμε ἀγκαλιάζοντας τὸν "Ἄλλο" ὡς "διαφορετικότητα», ἀποτελεῖ δυστυχῶς χρόνια τώρα μία θλιβερὴ σταθερὰ τῆς καθημερινότητας τοῦ Ἕλληνα. Εἶναι ἡ ἴδια προπαγάνδα ποὺ ἀπαντᾶται ὡς γκράφιτι τῶν Ἑξαρχείων, ὡς ἀνάλυση τῶν ΜΜΕ καὶ ὡς διδακτικὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων.
 Συνοψίζεται στὶς παροτρύνσεις νὰ μὴν εἴμαστε «ξενοφοβικοὶ» (παραβλέποντας ὅτι καθόλου δὲν γνωρίζουμε τὶς προθέσεις τοῦ ξένου ποὺ μπῆκε ἀπὸ τὸ παράθυρο), νὰ μὴν εἴμαστε «ρατσιστὲς» (δηλαδὴ νὰ ἀδιαφορήσουμε γιὰ τοὺς προγόνους, τὸ γένος καὶ τὴ φυλή μας) καὶ νὰ μὴν εἴμαστε "ἐθνικιστὲς "(δηλαδὴ νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀξίωση νὰ ἔχουμε ὡς ἔθνος δικό μας κράτος - προστάτη ἢ ἀκόμα καὶ ἁπλῶς νὰ ὑπάρχουμε ὡς διακριτὸ ἔθνος ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἔθνη)."

Διαβάστε όλο το κείμενο του καθηγητή εδώ "Η μεθοδολογία της εθνοκτονίας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου