Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Οταν οι Ελληνες είχαν αξιοπρέπεια...


Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς,
εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη καιτης Μεσσηνιακής Συγκλήτου.

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενόςκαι απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνηάλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοήκαι αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας,με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και ναορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία καιδιχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν τηςλήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς τυραννίας.Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις ταςεναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτωνμας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξεκαι άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός τωνανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνοματης Ελευθερίας.Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν.Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμενταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας.Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε,απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες,ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν,και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σαςευγνωμοσύνην μας. 
1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα 
Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου Πέτρος Μαυρομιχάλης,αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.
Πηγή: http://kapodistrias1821.blogspot.gr/2009/03/patriottismo.html
Σημείωση Mykonensis: Παρακαλω όπως συγκρινατε την έκκληση του Μαυρομιχαλη προς τους ευρωπαϊκούς λαούς, για αλληλεγγύη στον αγώνα του γένους για ελευθερία, σε σχέση με την απόλυτη δουλικοτητα των σημερινών πολιτικών, που δεν τίποτε λιγότερο παρά τα όργανα για την νόμιμη επιβολή των σχεδίων που έχουν για την Ελλάδα οι επιχειρηματικές και τραπεζικές ελίτ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου