Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Επίσημη τοποθέτηση του Συνδυασμού "Μύκονος-Επόμενη Μέρα" για την μη έγκριση του προϋπολογισμού του 2011


Μύκονος 31.3.2011

Προς : Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μυκόνου
Θέμα : Προυπολογισμός 2011
Αγαπητοί συνάδελφοι:
Ο προϋπολογισμός αποτελεί τον κυριότερο τοπικό δημοσιονομικό θεσμό που χρησιμοποιούν οι Ο.Τ.Α. για να υλοποιήσουν τα προγράμματα δράσης και να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους.
Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει  δραστηριότητες που προγραμματίζει ένας Ο.Τ.Α. για μια ετήσια περίοδο  για την οποία θα δαπανήσει έσοδα που υπολογίζει να εισπράξει από διάφορες πηγές. Αποτελεί λοιπόν απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική διαχείρηση των ΟΤΑ.
 Ενσωματώνονται στο προυπολογισμό  οι στόχοι των αιρετών οργάνων και εξει­δικεύονται ποσοτικά οι τοπικές πολιτικές, σε ετήσια βάση, τις οποίες θα υλοποιήσουν τα εκτελεστικά όργανα και ο υπηρεσιακός μηχανισμός. Καταγράφονται επίσης οι συγκεκριμένες πηγές εσόδων και χρηματοδό­τησης των παραπάνω στόχων και πολιτικών.
Σήμερα καλούμεθα να καταρτίσουμε και να εγκρίνουμε  ενα προυπολογισμό βάση του ΦΕΚ 141/9.2.2011.  Κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου που προσκόμισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο πρός έγκριση, μεταξύ των άλλων ειναι η υπερεκτίμηση των εσόδων, που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ,  η πλαστότητα των εσόδων ,η μη πρόβλεψη επισφαλειών  κ.α.  τα οποία οδηγούν στην σύνταξη ενός ελλειματικού προυπολογισμού ο οποίος δεν δύναται να εγκριθεί απο εμάς διοτί δεν συνηγορεί σε μια χρηστή διοίκηση οπώς εμείς την αντιλαμβανόμαστε .   Άλλωστε αναφέρεται ρητώς  και απαγορεύεται  η κατάρτιση ελλειματικού προυπολογισμού ( Αρθρο 1 Παρ. 2 Φεκ 141 /9.02.2011) του οποίου η νομιμότητα κατά το αρθρο 266 παρ. 7 Ν. 3852 και η παραβίασή της μπορεί να οδηγήσει στην αναπομπή του προυπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο προϋπολογισμός αποτελεί  την ακτινογραφία ένος ετήσιου προγράμματος εσόδων και δαπανών, ο βαθμός υλοποίησης του οποίου αποτελεί κριτήριο ορθής κατάρτι­σης και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης  και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Ο Δήμος κατά την δική μας άποψη  βαδίζει σε μια τροχιά προβληματικής ανταπόκρισης των οικονομικών υποχρεώσεων του.

Για την Δημοτική Παράταξη ‘’Μύκονος Επόμενη-Μέρα’’


Ανδρέας Ν Φιορεντίνος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου