Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Προκήρυξη για θέσεις εκπαιδευτών στην Μύκονο

 
Το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνειΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου» το οποίο χρηματοδοτείται με εθνικούς πόρους.

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) διά ζώσης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου», που υλοποιείται από εθνικούς πόρους, έχοντας υπόψη τις α) με αρ. Πρωτ. 9250/26-9-12 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. β) τη με αρ. πρωτ. 673/35/15-11-12 απόφαση Δ.Σ ΙΝΕΔΙΒΙΜ γ) με αρ. πρωτ. 918/31-10-12 Προδιαγραφές υλοποίησης του έργου Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου και δ) τη με αρ. πρωτ. 1203/61/18-6-2013/ ΑΔΑ:ΒΛ4Ρ46ΨΖΣΠ-8ΞΜ απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου στην Μύκονο για:

Εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) διά ζώσης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το αντικείμενο εργασίας των παραπάνω θέσεων, ενδεικτικά, είναι:
·     η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης, σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων
·         η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις
·         η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης του Έργου
·   η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεωνΤα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.

Οι Εκπαιδευτές διά ζώσης θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους Δήμους της αντίστοιχης  περιφερειακής  ενότητας,  ενώ οι Εκπαιδευτές  εξ αποστάσεως  θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε ένα ενιαίο πίνακα κατάταξης. 


Πληροφορίες στα  τηλέφωνα: 213 131 1501, 213 131 1503, 213 131 1505

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου